Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DMS Group a.s.

 

§ 1 Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy při dodávkách zboží a služeb (dále jen „zboží“) mezi společností DMS Group a.s., se sídlem Kladno, Americká 2772, PSČ: 272 01, IČ: 24835641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddídl B., vložka 20990  (dále jen „dodavatel“), a odběratelem, a jsou závazné pro veškerý obchodní styk dodavatele a odběratele.

 

§ 2 Kupní smlouva

 1. Odběratel je oprávněn objednávat zboží dodavatele z jeho aktuálního sortimentu. Dodavatel zveřejňuje aktuální seznam zboží v ceníku. Objednávka odběratele je závazným návrhem kupní smlouvy.
 2. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky ze strany dodavatele a to výhradně v písemné formě.
 3. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu. Dodavatel si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku odběratele a tím neuzavřít kupní smlouvu, pokud zboží je vyprodáno a nebude se již vyrábět nebo pokud je zboží dlouhodobě nedostupné. V případě, že tato situace nastane, bude dodavatel informovat odběratele s návrhem alternativní varianty.
 4. Objednávka odběratele musí obsahovat minimálně obchodní firmu a sídlo odběratele, osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČ a DIČ odběratele, jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství (včetně poskytnutí souvisejících služeb či plnění), místo dodání, termín dodání, odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky na předmět plnění. Při první objednávce je odběratel povinen předložit dodavateli výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence.

 

§ 3 Dodací podmínky

 1. Jednotlivé dodávky budou zrealizovány v termínech určených objednávkami odběratele při dodržení minimálních dodacích lhůt dodavatele, které činí 14 dní od doručení objednávky dodavateli. Dodavatel je oprávněn ve výjimečných případech termín dodání prodloužit. O této skutečnosti bude informovat dodavatel odběratele bez zbytečného odkladu. Pokud je termín vázán na uhrazení zálohy, běží až ode dne připsání peněz na účet dodavatele.
 2. Neobsahuje-li objednávka jiné místo plnění, je místem výdeje zboží sídlo dodavatele. O tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v sídle dodavatele informuje dodavatel odběratele telefonicky nebo e-mailem.
 3. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel. Adekvátní způsob dopravy (například poštovní přeprava, přepravní služba anebo vlastní doprava dodavatele) do jiného místa plnění volí dodavatel podle charakteru zboží a údajů na objednávce.
 4. V případě, že si odběratel zajistí vlastní dopravu, musí předem nahlásit termín pro vyzvednutí zboží, číslo zakázky, jméno řidiče a SPZ automobilu. Má se za to, že řidič zastupuje objednatele a je povinen zboží překontrolovat a převzít.
 5. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží dodávat opakovaně, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.
 6. Odběratel je povinen v místě plnění zboží převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem a případné zjevné vady zboží. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, nebo při zjištění nesouladu výrobních čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě je odběratel povinen tuto vadu zaznamenat na dodací list a neprodleně ji oznámit dodavateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude dodavatel brát zřetel.

 

§ 4 Stornování objednávky odběratele

 1. Po uzavření smlouvy až do dne dodání zboží je odběratel oprávněn kupní smlouvu nebo její část zrušit, pokud zároveň uhradí dodavateli odstupné ve výši 50 % ceny předmětu plnění ze zrušené smlouvy nebo její části. V případě, že objednané zboží dodavatel dovezl speciálně pro odběratele nebo bylo zboží vyrobeno speciálně pro odběratele, uhradí odběratel dodavateli 100% ceny předmětu plnění ze zrušené smlouvy nebo její části plus všechny případně vzniklé další náklady.

§ 5 Cena předmětu plnění

 1. Mezi stranami platí aktuální ceny dodavatele platné v okamžiku doručení objednávky dodavateli. Ceny dodavatele jsou uváděny bez DPH a nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

§ 6 Platební podmínky

 1. Spolu s kupní cenou je odběratel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Způsob úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů na dopravu a balení určuje dodavatel a může být realizována jedním z následujících způsobů:
  1. platbou předem na základě zálohové faktury dodavatele. Pokud odběratel neuhradí fakturu dodavatele ve lhůtě na faktuře uvedené, není dodavatel v prodlení s dodáním zboží. O dobu prodlení odběratele s úhradou faktury se prodlužuje dohodnutá dodací lhůta,
  2. platbou na dobírku,
  3. platbou v hotovosti při převzetí zboží, a nebo
  4. platbou na základě fakturace dodavatele. Splatnost faktury se stanoví do 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li ujednáno jinak.
 2. Po předání a převzetí plnění vystaví dodavatel fakturu s náležitostmi dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. V konečné faktuře musí být provedeno vyúčtování celkové ceny s odečtením již zdaněné zálohy, a vyúčtován vzniklý rozdíl.
 3. Má-li faktura vady, je odběratel oprávněn fakturu prokazatelně vrátit ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů od jejího doručení s uvedením důvodů jejího vrácení. V takovém případě se dnem odeslání faktury s oznámením jejich vad přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počne běžet doručením bezchybné faktury odběrateli. Nedodržením lhůty pro vrácení faktury nebo neoprávněným vrácením faktury se doba splatnosti faktury nepřerušuje.
 4. V případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny má dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den z prodlení. Právo na náhradu škody zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty tím není dotčeno.
 5. V případě neuhrazení kupní ceny či její část má dodavatel právo zboží odběrateli odebrat. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli všechny prokazatelné náklady spojené s vymáháním plateb, montáží a demontáží zboží.
 6. Platba odběratele se považuje za uhrazenou tehdy, když je příslušná částka připsána na bankovním účtu dodavatele.

 

§ 7 Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva

 1. Na odběratele přechází nebezpečí škody na zboží buď převzetím zboží v sídle dodavatele nebo převzetím zboží od dopravce, pokud zajišťuje dopravu dodavatel. V případě, že si zajišťuje odběratel vlastní dopravu, odpovědnost za převzetí zboží přechází na řidiče.
 2. Odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny.

 

§ 8 Záruky za jakost zboží, vady zboží, uplatňování a odstraňování vad, odpovědnost dodavatele za škody

 1. Dodavatel přejímá záruku za jakost předmětu plnění v délce 24 měsíců, která počíná běžet předáním předmětu plnění. Případné prodloužení záruční lhůty stanovuje dodavatel a zveřejňuje jej obvyklými komunikačními prostředky.
 2. Dodavatel nenese náklady odběratele související s případnou reklamací. Záruka se nevztahuje na zboží užívané v rozporu s pokyny dodavatele, nebo na zboží, které se stalo předmětem nehody nebo nedbalosti, bylo pozměněno nebo opravováno třetí osobou bez výslovného písemného souhlasu dodavatele, na zboží, u kterého byly tímto způsobem narušeny, poškozeny nebo zničeny jeho součásti.
 3. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem dodavatele a právními předpisy ČR.
 4. Odpovědnost dodavatele za škodu vzniklou porušením jeho povinností z této kupní smlouvy zakládá právo odběratele na náhradu škody v maximální výši hodnoty kupní ceny uhrazené odběratelem za zboží z této kupní smlouvy, z jejíhož porušení škoda vznikla. Za jiné škody dodavatel nenese odpovědnost.

§ 9 Užití obchodních jmen a ochranných známek

 1. Odběratel souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu uvedeného ve smlouvě pro účely zasílání obchodních sdělení, nabídek a informací o marketingových akcích, o novém zboží a službách (sms, e-mail atp.).

 

§ 10 Závěrečná ujednání

 1. Dodavatel má právo od této a / nebo kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při podstatném porušení povinností odběratele, jímž se rozumí zejména neuhrazení ceny zboží v době splatnosti.
 2. Odběratel má právo od této a / nebo kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při prodlení dodavatele s dodáním zboží delším jednoho měsíce ode dne, kdy zboží mělo být dodáno, pokud prodlení není způsobeno vyšší mocí nebo zaviněním odběratele.
 3. Dodavateli budou písemnosti zasílány písemnou formou prostřednictvím nositele poštovní licence na adresu DMS Group a.s., Kladno – Americká 2772, PSČ 272 01, případně e-mailem. Odběrateli budou písemnosti zasílány stejnou formou na adresu jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku, pokud nebude písemně ujednáno jinak, případně e-mailem.
 4. V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se strany řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění.

 

V Kladně dne 1.10.2015

                                              

                                               Dalibor Šťáhlavský, jednatel DMS Group a.s.

 

 

Příloha č. 1 k  VOP:

 

Reklamační řád společnosti DMS Group a.s.

       se sídlem Kladno, Americká 2772, PSČ: 272 01, IČ: 24835641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 20990 ,(dále jen „dodavatel“)

 

 1. Reklamační řád: Tento reklamační řád tvoří přílohu č. 1 k Všeobecným smluvním podmínkám dodavatele a upravuje práva a povinnosti mezi dodavatelem a odběratelem při uplatňování záručních vad zboží.

 

 1. Odpovědnost dodavatele: Dodavatel odpovídá za vady zboží a poskytuje záruku jen v případě, že jím prodané zboží bylo použito v souladu se svým určením a pouze v zařízeních k tomuto účelu určených, pokud dodavatel nedal k jinému použití výslovný písemný souhlas. Zboží musí být použito v souladu s technickými podmínkami, zejména nesmí být překračovány provozní parametry. Při montáži zboží musí být dodrženy montážní a bezpečnostní předpisy. K montáži musí být použito vhodné nářadí, nástroje a přípravky. Zboží smí být užíváno pouze s odpovídajícím či doporučeným příslušenstvím a ovládacími prvky.

 

 1. Prokázání trvání záruky: Odběratel prokazuje trvání záruky předložením dokladu o koupi (faktura, předávací protokol).

 

 1. Způsob reklamace: Odběratel je povinen vady zboží písemně reklamovat řádným vyplněním Reklamačního protokolu u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci je možno uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. V Reklamačním protokolu musí odběratel vady popsat a uvést, jak se projevují.

 

 1. Přijetí k reklamaci: Místem posouzení reklamace je sídlo dodavatele. Reklamace musí být podána písemnou formou – e-mailem nebo poštou. Dodavatel není povinen přijmout zboží k reklamaci, pokud bude zboží viditelně mechanicky poškozeno, ponese zjevné známky neodborné montáže, nesprávného použití, neoprávněné manipulace nebo bude dodáno dodavateli bez řádně vyplněného Reklamačního protokolu.

 

 1. Oznámení o uznání / neuznání reklamace: Dodavatel je povinen nejpozději do 30 dnů po doručení reklamace odběratele oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu stanovuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

 

 1. Nároky z vad: V případě oprávněné reklamace bude zboží na náklady dodavatele opraveno (bude-li možno zboží opravit a závadu odstranit) nebo bude odběrateli vydáno zboží shodného typu a provedení.

 

 1. Náklady reklamačního řízení: Náklady na odstranění reklamované vady zboží, která byla uznána jako oprávněná, nese dodavatel. Ostatní náklady, související s uplatněním reklamace, nese odběratel.

 

 1. Postup při neoprávněné reklamaci: V případě neoprávněné reklamace je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s posouzením reklamovaného zboží a s prověřením instalace. Dodavatel zároveň vyzve odběratele k převzetí neoprávněně reklamovaného zboží.